Algemene Voorwaarden

Definitie bepaling

Artikel 1.1
Onder “klant” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die met Angeles Earth / Meesterkaart een overeenkomst heeft afgesloten.
1.2 Onder “de klant” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die (een)factu(u)r(en) die diensten en/of goederen van de klant heeft afgenomen of nog af moet nemen.
1.3 Onder “overeenkomst” wordt verstaan: de overeenkomst tussen Angeles Earth / Meesterkaart en klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan Angeles Earth / Meesterkaart aan klant haar diensten ter beschikking stelt.
1.4 Onder “Alerts” wordt verstaan: de boodschappen die door Angeles Earth / Meesterkaart via sms – en/of email verkeer aan de klant worden verstuurd.
1.5 Onder “Angeles Earth / Meesterkaart”wordt verstaan: de dienst die door Angeles Earth / Meesterkaart aan klant en klant wordt aangeboden.
1.6 Onder “producten” wordt verstaan: alle binnen de website van Angeles Earth aangeboden goederen van Angeles Nieto.

Toepassing
Artikel 2.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Angeles Earth / Meesterkaart en een klant, uitsluitend de hierna volgende algemene voorwaarden:
2.2 Indien de acceptatie door de klant afwijkt van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover Angeles Earth / Meesterkaart schriftelijk met deze afwijking heeft ingestemd, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht kenbaar maakt ermee in te stemmen.
2.3 Alle door Angeles Earth / Meesterkaart gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Zij kunnen de aanvaarding noch door de wederpartij noch door Angeles Earth / Meesterkaart worden herroepen.
2.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, gehanteerd door een klant, wordt door Angeles Earth / Meesterkaart uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

Verplichtingen en rechten van de klant
Artikel 3.1
Een klant krijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website. Deze rubrieken zijn, naast Angeles Earth / Meesterkaart, alleen voor klant toegankelijk.
3.2 Angeles Earth / Meesterkaart behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken hieraan toe te voegen of te verwijderen.
3.3 Na het sluiten van een overeenkomst is het de klant toegestaan om de gebruikersnaam en wachtwoord aan derden binnen de eigen organisatie te verstrekken. Zonder toestemming van Angeles Earth / Meesterkaart is het klant niet toegestaan om de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden buiten de eigen organisatie te verstrekken.
3.4 De klant draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is identiek aan het email adres van klant en wordt ook door de klant gebruikt en aan Angeles Earth / Meesterkaart opgegeven. Het wachtwoord wordt door Angeles Earth / Meesterkaart aan de klant verstrekt.
3.5 Het is de klant toegestaan om voor eigen gebruik van de website afkomstige informatie af te drukken. Het is klant niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Angeles Earth / Meesterkaart
3.6 De klant is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam verspreide inhoud afkomstig van Angeles Earth. klant is tevens volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrecte facturering en/of alerts, incorrecte levering, fiscale claims et cetera.
3.7 De administratie van alle vorderingen wordt verricht door de klant. De klant verzendt zo vaak als is overeengekomen doch ten minste eenmaal per week, een actueel bestand met openstaande vorderingen naar Angeles Earth / Meesterkaart Aan de hand van dit bestand werkt Angeles Earth / Meesterkaart de administratie bij. Angeles Earth / Meesterkaart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door klant verzonden vorderingen.
3.8 Het gebruik van Angeles Earth / Meesterkaart is voorbehouden aan klant en zijn klanten. Het is verboden om deze dienst aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Angeles Earth / Meesterkaart en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is gesloten.
3.9 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke is ontstaan door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de klant.
3.10 klant vrijwaart Angeles Earth / Meesterkaart voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Angeles Earth / Meesterkaart toerekenbaar is.
3.11 Het (elektronisch) verkeer tussen klant en Angeles Earth / Meesterkaart en andere gebruikers van de website geschiedt voor rekening en risico van klant.

Verplichtingen en rechten van Angeles Earth / Meesterkaart
Artikel 4.1
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Angeles Earth / Meesterkaart dat de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4.2 Angeles Earth / Meesterkaart spant zich in om in het geval van niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, klant te informeren over de aard en de verwachtte duur van de onderbreking.
4.3 Angeles Earth / Meesterkaart streeft ernaar dat haar website en haar rubrieken zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Angeles Earth / Meesterkaart behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud en/of aanpassingen. Angeles Earth / Meesterkaart zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en klant tijdig hierover informeren. Angeles Earth / Meesterkaart zal vanwege deze buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4.4 Angeles Earth / Meesterkaart streeft ernaar om de website en haar rubrieken zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Angeles Earth / Meesterkaart kan echter geen 24 uurs beschikbaarheid garanderen.
4.5 De aansprakelijkheid van Angeles Earth / Meesterkaart wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro)
4.6 Angeles Earth / Meesterkaart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij klant, de klant en bij derden.
4.7 Angeles Earth / Meesterkaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Angeles Earth / Meesterkaart is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste e/of onvolledige gegevens.
4.8 Angeles Earth / Meesterkaart is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in het internet, de telecommunicatie – infrastructuur van enige operator of provider, schade als gevolg van uitval, computervirussen, onbereikbaarheid, verminking of verlies van gegevens.
4.9 Behoudens ten opzichte van derden die door Angeles Earth / Meesterkaart voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld, is Angeles Earth / Meesterkaart geheimhouding verplicht van al hetgeen haar zowel van de klant als van haar klanten ter kennis komt.
4.10 Angeles Earth / Meesterkaart heeft slechts 1 klant aan wie zij verantwoording verschuldigd is. Angeles Earth / Meesterkaart acteert tussen klant en diens klant als intermediair. Wij stellen onze website ook ter beschikking aan deze klanten zonder een opdracht van deze klanten aan te nemen.
4.11 Uit de aard van de overeenkomst vloeit voort dat Angeles Earth / Meesterkaart de beschikking heeft over persoonsgegevens. Angeles Earth / Meesterkaart zal de bepalingen van de privacy wet- en regelgeving in acht nemen.
4.12 Angeles Earth / Meesterkaart staat ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en voldoet aan de vereisten welke door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan Angeles Earth / Meesterkaart zijn opgedragen.
4.12 Angeles Earth / Meesterkaart heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 5.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Angeles Earth / Meesterkaart of diens licentiegevers. klant verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
5.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
5.3 Het is Angeles Earth / Meesterkaart toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Angeles Earth / Meesterkaart door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Ten gevolge van overmacht
Artikel 6.1
Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Angeles Earth / Meesterkaart wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Angeles Earth / Meesterkaart en van andere derden, van wiens diensten Angeles Earth / Meesterkaart mede afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens Angeles Earth / Meesterkaart en niet beperkt tot internet providers en telecom operators.
6.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan wel bij voorbaat vaststaat dat de overmachtsituatie tenminste 90 dagen zal duren, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval worden de reeds ingevolge de overeenkomst geleverde prestaties verrekend en zijn partijen elkaar niets verschuldigd.
6.3 Indien Angeles Earth / Meesterkaart bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Angeles Earth / Meesterkaart bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de dienst afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
6.4 Van overmacht van Angeles Earth / Meesterkaart in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Angeles Earth / Meesterkaart onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Angeles Earth / Meesterkaart kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijden van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Angeles Earth / Meesterkaart

Geheimhouding
Artikel 7.1
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
7.2 De verplichting topt geheimhouding zoals hierboven omschreven duurt voort tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst.

Prijs en betaling.

Artikel 9.1 Betalingen.
9.2 Angeles Earth / Meesterkaart zal de klant nooit per maand achteraf factureren.
9.3 Angeles Earth / Meesterkaart behoudt zich het recht voor haar prijzen, de hoogte van de vergoedingen en overige kosten tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan klant bekend gemaakt.
9.4 Angeles Earth / Meesterkaart behoudt zich tevens het recht voor ieder kalenderjaar zowel haar algemeen geldende, als het met klant overeengekomen tarieven, alsmede periodiek door klant verschuldigde vergoedingen, aan te passen aan het gestegen kosten – en prijspeil. Een verhoging zal evenwel niet meer bedragen dan het wijzigingspercentage van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie, afgerond op hele Euro’s. Angeles Earth / Meesterkaart zal klant 3 maanden voorafgaand aan een voorgenomen prijs – en/of tariefsaanpassing in kennis stellen.
9.5 Een klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
9.6 Alle door klant verschuldigde bedragen worden door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betaald.
9.7 De klant is, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, rente verschuldigd vanaf die dag tot de dag van algehele voldoening.
9.8 De klant is tevens, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, incassokosten verschuldigd volgens de staffel Rapport Voorwerk.
9.9 De door de klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
9.10 Indien klant in verzuim is, is Angeles Earth / Meesterkaart is alsdan gerechtigd om de klant de toegang tot haar website en de rubrieken van haar website te ontzeggen. Alle overige verplichtingen zijdens Angeles Earth / Meesterkaart worden tot nader order gestaakt.
9.11 Angeles Earth / Meesterkaart is steeds bevoegd met de klant tot verrekening over te gaan ongeacht de opeisbaarheid van de vordering. De volgorde van toerekening wordt door Angeles Earth / Meesterkaart bepaald. De klant is niet bevoegd vorderingen en/of aanspraken die de klant heeft jegens Angeles Earth / Meesterkaart re verrekenen met enig door de klant aan Angeles Earth / Meesterkaart verschuldigde bedrag.
9.12 Indien de kredietwaardigheid van klant in twijfel wordt getrokken door Angeles Earth / Meesterkaart, dan wel dat er omstandigheden ter kennis zijn gekomen van Angeles Earth / Meesterkaart omtrent nakoming van de verplichtingen van klant, is Angeles Earth / Meesterkaart gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

Slotbepalingen
Artikel 10.1
Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Angeles Earth / Meesterkaart is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de klant enige factuur onbetaald laat.
10.2 Op alle met Angeles Earth / Meesterkaart gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van en overeengekomen met Angeles Earth / Meesterkaart hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Angeles Earth / Meesterkaart tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Sign up to be informed

 

Think CREATIVE!